Privacy verklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Graag informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO:

- Uw persoonsgegevens worden alleen genoteerd in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
- Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
  gewaarborgd is.
- Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
  waarvoor ze zijn verstrekt. Ik vraag u hiervoor eerst om toestemming.

Indien u na het doornemen van de privacy verklaring vragen heeft, kunt u hierover contact op nemen via de contactgegevens die op de website staan.

Gegevensbeheer, klachten
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Verantwoordelijk
De heer A.M. Verdonk, eigenaar van Kinemar te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie en het (dagelijks) beheer van de gegevens.

Wijzigingen
Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhouder of door de kwaliteitsmedewerker binnen de praktijk aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.